MX108: รีโมทคอนโทรลไร้สาย ย่าน UHF

ตัวรีโมทออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก และมีความสวยงาม ตัววงจรใช้หลักการ Sound wave resonator (SAW) ทำให้ส่งความถี่ได้เสถียรยิ่งขึ้น รีโมทตัวนี้สามารถใช้ได้กับวงจรของชุดคิทรหัส MX017 รีโมทคอนโทรลย่าน UHF 2 ช่อง

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX108
สต๊อกคงเหลือ: สินค้าหมด!

280 บาท
ไม่รวมภาษี
This item is currently out of stock and can not be purchased.

ตัวรีโมทออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก และมีความสวยงาม ตัววงจรใช้หลักการ Sound wave resonator (SAW) ทำให้วงจรทำการส่งความถี่ได้เสถียรยิ่งขึ้น รีโมทตัวนี้สามารถใช้ได้กับวงจรของชุดคิทรหัส MX017 รีโมทคอนโทรลย่าน UHF 2 ช่อง 30 เมตร ตัวรีโมทมีความเที่ยงตรงสูง, ใช้อุปกรณ์ SMT และใช้หลักการ Sound wave resonator (SAW)


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้ความถี่ 433.92 เมกกะเฮิร์ต ในการส่งความถี่

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี (ใช้กับแบตเตอรี่ 12 โวลท์ รุ่น 27A ไม่มีมาให้ในชุด)

- ใช้หลักการมอดูเลชั่นแบบ ASK

- ขณะไม่ใช้งาน ตัวรีโมทจะไม่กินกระแสเลย

- ขณะใช้งาน ตัวรีโมทกินกระแส 8-10 มิลลิแอมป์

- โค้ดป้องกัน เป็นแบบกำหนดค่าตายตัวจากโรงงาน

- กำลังส่ง 8-10 มิลลิวัตต์

- ระยะทางสูงสุดในการส่ง 30 เมตร (ในที่โล่ง, ความไวในการรับสัญญาณที่ตัวรับ - 108dBm)

- ขนาดของตัวรีโมทคอนโทรล : 52x40x16 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ก่อนใช้งาน จะต้องใส่ถ่านที่ตัวรีโมทก่อน (ใช้ถ่านรุ่น 27A ขนาด 12 โวลท์ ไม่มีให้ภายในชุด) โดยขันน็อตด้านหลังตัวรีโมทออกก่อน


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน